Simple Pricing

Transparent pricing for everyone. Always know what you will pay.

  Gói miễn phí
Free
Gói khởi tạo dành riêng cho sale bất động sản, bảo hiểm, nội thất Bắt đầu
Gói cá nhân
VND 100000
Gói dùng cho cá nhân sử dụng thỏa mái Bắt đầu
Short links 20 100
Link Clicks 1,000 / month
Data Retention 20 days Forever
Trang sinh học 100
Mã QR 100
Trang đích tùy chỉnh
Lớp phủ CTA
Theo dõi sự kiện
Tên miền có thương hiệu
Team Members
Multiple Domains
API nhà phát triển
Advertisement-Free
Customization
Custom Aliases
Geo Targeting
Device Targeting
Language Targeting
Parameters
A/B Testing & Rotator
Expiration
Click Limitation
Management
chiến dịch
Kênh truyền hình 100
Import Links
Export
Xóa nhãn hiệu
 
  Bắt đầu Bắt đầu

Frequently Asked Questions